Munters Taxaties

Privacy Statement

Wie zijn we?

Munters Adviesgroep BV heeft als kernactiviteit makelaardij, taxaties en zakelijke diensten en producten. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

Waarom dit statement?

We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 • 1.

  Soorten gegevens
 • 1.1

  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:
 • 1.2

  Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met je toestemming.
 • 2.

  Doelen van de verwerking van gegevens
 • 2.1

  Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:
 • Het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • 3.

  Doelen van de verwerking van gegevens
 • 3.1

  Rechtsgronden voor verwerking van gegevens
 • Het uitvoeren van een overeenkomst inzake makelaardij, taxaties en zakelijke dienstverlening;
 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • De uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken;
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel di rect-marketing en/of profilering gericht op marketing.
 • 4.

  Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
 • 4.1

  Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.
 • 4.2

  Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.
 • 5.

  Informatie, wijziging en bezwaar
 • 5.1

  Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.
 • 5.2

  Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:
 • 5.3

  Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we je dit gemotiveerd laten weten.
 • 6.

  Beveiliging van jouw gegevens
 • 6.1

  Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.
 • 7.

  Verstrekken van gegevens aan derden
 • 7.1

  Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
 • 7.2

  Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan je verstrekken wij jouw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
 • Financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor jou een financieel product aanvragen of bij wie je een financieel product hebt dat wij voor jou beheren; of; waarbij we je begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 • Het uitvoeren van een overeenkomst inzake makelaardij, taxaties en zakelijke dienstverlening;
 • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT--dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
 • Schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis
 • Notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen)
 • 7.3

  Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.
 • Wijzigingen van de Privacy statement
 • 7.4

  Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vind je steeds het meest actuele statement.
 • 8.

  Klachtrecht
 • 8.1

  Bent je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op.
 • 8.2

  Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.